×

תקנון חוגחוג

1. כללי

1.1. חוגחוג - עוסק מורשה 058383977 ("חוגחוג") הינה המפעילה של אתר "חוגחוג" שכתובתו www.hughug.co.il  (להלן: "האתר") במסגרתו ניתן למשתמשים ו/או לצרכנים (להלן: "המשתמש" / ה"צרכן", כאשר לשון יחיד הינה גם לשון רבים) לבצע גישה לאיזה מספקי החוגים לפי פרטי ספק החוגים (יכול להיות עירייה, מתנ"ס, ארגון, עמותה, עצמאי, חברה, וכן הלאה - (להלן: "ספק החוגים") על מנת לקבל מידע, ו/או להירשם, לחוג כזה או אחר, ולבצע תשלום עבור החוג/ים מספק החוג הרלבנטי.

למען הסר ספק חוגחוג, מפעילת האתר, נותנת שירותי "זירה" בלבד – משמע, מקום, אתר, פלטפורמה שבה המשתמשים יכולים לבצע צפייה, קבלת מידע, הרשמה, בחירה, שינוי, ביטול לחוגים ו/או כל פעולה אחרת המותרת להם כמשתמשים מול ספקי החוגים שהמשתמשים בוחרים, הכל בהתאם לאפשרויות שמעמיד ספק החוגים לקהל משתמשיו שהם לקוחותיו של ספק החוגים ככל שיבחרו להיות כאלה.

המשתמשים מצהירים כי הם קראו קרוא היטב את תקנון/ני ספק החוגים הרלבנטי שמולו הם בוחרים לקיים קשר עסקי כזה או אחר, לרבות רכישה, בחירה, ביטול של חוג/ים שמספק ספק החוגים שעימו בחרו ו/או כל שירות אחר ו/או  כל פעולה אחרת שמאפשר אותו ספק חוגים.

חוגחוג לא תהיה אחראית בשום פנים ואופן לכל פעולה, תקלה, מעשה, או מחדל רשלני כלשהו של המשתמש מול ספק החוגים מחד וחוגחוג לא תהיה אחראית לטיב השירות של ספק החוגים לרבות, לעניין, מחירי החוגים, תנאי תשלום, הנחות, הסדרים וכל דבר הקשור לחוגים ולשירותים מכל מין וסוג שמספק ספק החוגים למשתמש/ים, כלפי המשתמש, וכל טענה שיש למשתמש כלפי ספק החוגים תופנה אליו ואך ורק לספק החוגים בלבד. חוגחוג חוזרת ומצהירה והמשתמש באשרו תקנון זה מקבל עליו את העובדה שחוגחוג מספקת "זירה" בלבד כאמור לעיל לביצוע מערכת היחסים ההתקשרותית שבין המשתמש לבין ספק החוגים.

המשתמש מצהיר בכך שהוא מסכים לאמור בתקנון זה וכן שהוא קרא והבין את תקנון ספק החוגים ככל שיש כזה ובהסכמתו לתקנון זה הוא מצהיר כי קרא את תקנון ספק החוגים והסכים לאמור בו והבין אותו היטב.

מובהר בזאת, שבמידה וישולבו באתר ע"י חוגחוג הנחיות לשימוש ולתיפעול, בין בהסבר כתוב, בין במצגת, בסרטון או באמצעי אחר, והיה ותיפול בהנחיות שגיאה אין לבוא אל חוגחוג בטענות ובתלונות על נזקים ו/או אי הצלחה בביצוע אחת או יותר מן הפעולות שניתנה להן הנחיה, וכמו כן אין לבוא אל חוגחוג בטענות ותלונות לגבי פעולות שלהן לא היתה הנחיה כלל או הנחיה חלקית.

1.2. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

1.3. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין חוגחוג, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר ("המשתמש"). חוגחוג שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.

1.4. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

1.5. באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע שיוכנסו מעת לעת על ידי חוגחוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, בנוגע לחוגים, מוצרים ונותני שירותים שונים (" התכנים"). בכפוף לתנאי השימוש, תוכלו לבצע רישום לחוגים ו/או כל פעולה שתותר מעת לעת באתר. אין האמור גורע מסמכותה הבלעדית של חוגחוג להוסיף מעת לעת, לפי שיקול דעתה שירותים שונים, מסוגים שונים לרווחת המשתמשים, הכל כפי שתמצא חוגחוג לנכון.

1.6. ידוע למשתמש ו/או לספקי החוגים, שחוגחוג תתיר, שבאתר יתפרסמו, ככל שתקבע חוגחוג, תכנים שמקורם, במפרסמים שונים, בלקוחות חוגחוג - כדוגמת ספקי החוגים. חוגחוג לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה מפרסום תכנים אלו, וכל הפרסומים האלה על אחריות המפרסמים של המידע.

1.7. יודגש כי האתר איננו משמש כאתר מכירות וכי חוגחוג לא תחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם לגולשים, אלא רק את האפשרות, הזירה, המקום, למשתמשים לרכוש שירותי חוגים ו/או כל שירות אחר שיציעו למשתמשים ספקי החוגים השונים ועל אחריותם של אותם ספקי חוגים.

1.8.אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד על ידך המשתמש, וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של חוגחוג הינו אסור בתכלית האיסור.

1.9. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).

1.10. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי/ות האתר כך גם לגבי לשון יחיד (משתמש/צרכן) הינה גם ברבים במשמע.

2. הרשמה לאתר ו/או שימוש באתר

2.1. כדי להירשם ו/או להשתמש באתר לצורך שירותים מסוימים באתר, ייתכן כי תתבקש לספק לחוגחוג מספר פרטים אודותיך אשר יופיעו בחלק באתר המכונה "מסכי הרישום לחוגים". פרטים אלו נושאים אופי אישי. הנהלים אשר על פיהם פועלת חוגחוג באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים בסעיף ‏9 להלן (" מדיניות הפרטיות").

2.2. במהלך הרישום באזור הגולשים יתכן שתתבקש לספק לחוגחוג ו/או לספקי החוגים מידע שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה בסימון של * - כוכבית – כלומר לא ניתן להירשם  לחוג כלשהו ו/או לקבלת שירות כלשהו מבלי למסור פרטים אלו - פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. בנוסף לפרטים אלו יכול להיות שתתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים במסכי הרישום לחוגים מספקי החוגים. הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ככל שתהיה לך כזו, ומתחייב להודיע לחוגחוג ו/או לספקי החוגים באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

פעילות ההרשמה האמורה יכול שתתבצע על ידי טופס הרשמה ו/או כל מנגנון אחר שיקבע על ידי חוגחוג ו/או על ידי ספק החוגים לרבות למשל מסך הרשמה, והמשתמש מצהיר כי הוא ישתמש בטופס ההרשמה בצורה שלמה, לפי הנחיות חוגחוג ו/או ספק החוגים כפי שיהיו מעת לעת. עם סיום ההרשמה באתר ישלח אל המשתמש אישור הרשמה באימייל.

2.3. במסגרת ההרשמה לאחד החוגים אצל מי מספקי החוגים, יתכן ויתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחוגחוג לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק (" חשבון הפייסבוק"). עם זאת, כדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר חוגחוג , תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק. אישור הקישור בין חשבון הפייסבוק לאתר חוגחוג מהווה הסכמתך לפרסום שמך ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבון הפייסבוק שלך במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותייך ו/או חוות דעתך.

2.4. הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר לאיזה מספקי החוגים. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

2.5. חוגחוג תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי העסק השונים ו/או מפרסמים שונים.

2.6. לחוגחוג לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות הנתונים המופיעים בטופס הרישום. במידה שאתה המשתמש תבחר לחלוק מידע זה עם צד ג' כלשהו, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו באמצעות הנתונים שלך.

2.7. במקרה שאתה המשתמש, שתאבד שליטה על אחד או יותר מהנתונים שלו, תאבד שליטה מהותית על המידע האישי שלך, ותהא כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הנתונים אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, עלייך מוטלת החובה לשנותם לאלתר.

2.8. חוגחוג שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה בו חוגחוג תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, ו/או תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או מעשה עבירה ו/או מעשה מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.

3. תגובות, חוות דעת והמלצות באתר – חוגחוג תהיה רשאית, ככל שתחליט לכלול מנגנון, של תגובות, חוות דעת והמלצות באתר, ואם תחליט חוגחוג בחיוב יחולו הוראות אלו שלהלן:

3.1 באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות, חוות הדעת וההמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר (" המלצה/ות"). פרסום המלצות, כתיבת תגובה להמלצות ושמירתו של שם עסק ברשימת הפריטים המועדפים, פתוחים לשימושם של משתמשים אשר נרשמו כגולשים רשומים. הצפייה בהודעות המפורסמות בפורומים ובהמלצות פתוחה לצפייה לכלל הגולשים. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידי הגולש, לרבות שם ועיר מגורים, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת על ידך באתר. ההמלצות עשויות לכלול ציון אשר יינתן על ידי גולשים רשומים לבית העסק במספר קריטריונים מוגדרים מראש וכן באמצעות מלל חופשי. הציון הכללי המשוקלל של כל ההמלצות יופיע לצד שורת פרטי העסק בתוצאות חיפוש.

3.2. המבקש לפרסם המלצה באתר, יתייחס בהמלצתו לבית העסק ו/או לנותן השירות, על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בהמלצות למטרה אחרת מלבד המטרה הנ"ל, לרבות למטרות יחסי ציבור. חוגחוג שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל המלצה שפורסמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3. כמו כן, חוגחוג עשויה לבצע מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בדיקה של אמינות ההמלצות באמצעות סקרים טלפוניים ו/או אחרים המופנים לגולשים, וכן באמצעות בדיקות פנימיות של חוגחוג ("סקרי אמינות"). תוצאות סקרי האמינות, ככל שיבוצעו וככל שחוגחוג תחליט לפרסמם, יפורסמו באתר לצד חוות הדעת, ובהסכימך לתנאי שימוש אלו הנך מסכים כי חוגחוג תיצור עימך קשר (באמצעות דוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) לצורך ביצוע סקרי אמינות. יובהר כי מקורם של סקרי האמינות הינו במשתמשי האתר ולפיכך אין חוגחוג אחראית לדיוקם ו/או לנכונותם וההסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

3.4. שימוש באתר, לרבות ביצוע פעולות שונות באמצעות האתר כגון כתיבת חוות דעת על ידי גולש רשום, עשוי להקנות לגולשים "תואר" בהתאם לטבלה המופיעה בעמוד האישי של הגולש הרשום באזור הגולשים. התואר האמור יופיע בעמוד האישי של הגולש הרשום באזור הגולשים וכן באזורים נוספים באתר. חוגחוג שומרת לעצמה את הזכות למתן תואר לגולש ו/או לשינויו ו/או להסרתו על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

3.5. חוגחוג אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת ההמלצות ו/או בכל מסגרת אחרת באתר. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת חוגחוג ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים במסגרת ההמלצות ו/או בכל מסגרת אחרת אשר מופיעה באתר וחוגחוג לא תישא בכל אחריות בנדון.

3.6. חוגחוג רשאית לבטל את ההמלצות ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם חוגחוג סבורה כי ההמלצה איננה אמינה.

3.7. חוגחוג רשאית לדרוש מגולש רשום אשר פרסם חוות דעת באתר אסמכתאות וכן ראיות בכתב המוכיחות כי הוא אכן קיבל את השירות ו/או המוצר נשוא חוות הדעת מבית העסק ו/או נותן השירות ולחוגחוג יהא שיקול הדעת הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת, להתיר את פרסום חוות הדעת ו/או התגובות או להסירן.

3.8. בעשותך, המשתמש שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום בהמלצות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של בתי העסק ו/או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי חוגחוג רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.

3.9. ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בהמלצות אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. חוגחוג אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

3.10. תכנים שיפורסמו בהמלצות יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. חוגחוג לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בהמלצות ו/או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. חוגחוג לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.

3.11. יובהר, כי נציג מטעם בית העסק נשוא ההמלצות יהיה רשאי להגיב להמלצות ו/או לתגובות, בכפוף לתנאי השימוש.

4. מדריכי קנייה

4.1. באתר קיימים גם מאמרים ומדריכי קנייה הנכתבים על ידי אנשי מקצוע, שאינם מטעם חוגחוג שאינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנם של מאמרים אלו, אלא הם באחריותם המלאה של כותבי המאמרים בלבד, ואשר מאפשרים לגולשים לקבל מידע בנושאים מגוונים ("מאמרים"). עם זאת, המידע המופיע במאמרים הינו בגדר המלצה בלבד והסתמכותך עליו או על חלקים ממנו הינה באחריותך האישית בלבד, וחוגחוג לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.

5. הצגת מחירים והשוואת מוצרים

5.1. חוגחוג תהיה רשאית מעת לעת להציג, ולערוך השוואות, באתר בין מחיריהם של מוצרים ושירותים שונים, כפי שהתקבלו לרבות ספקי החוגים ו/או נותני השירותים ו/או המפרסמים השונים וכן ממקורות שונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של חוגחוג  ("הצגת מחירים").

5.2. השימוש בשירות הצגת מחירים הינו בהתאם לתנאי השימוש ובאחריות הגולש בלבד.

5.3. חוגחוג אינה מתחייבת לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר המוצר כפי שיימכר בפועל על ידי בית העסק ו/או נותן שירותים וייתכנו שירותים ומוצרים אשר יימכרו במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר. המחירים המופיעים בשירות הצגת המחירים הינם המחירים אשר נמסרו על ידי בית העסק או נותן השירות ולחוגחוג אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, למחירים אלו ולכל שימוש שיעשה בהם על ידך.

5.4. חוגחוג לא תהא אחראית לפערים, לאי-דיוקים ו/או לטעויות אשר יהיו בין המחירים המופיעים בהצגת המחירים לבין המחיר אשר נגבה בפועל על ידי בית העסק ו/או נותן השירות ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המוצג במחירים המומלצים.

5.5. הגולש יכול לבצע השוואה, באמצעות כלי ההשוואה באתר, בין מוצרים שונים / חוגים שונים בהתאם לקטגוריות וסיווגים מגוונים ("השוואת מוצרים/שירותים"). יובהר כי השוואת המוצרים/שירותים איננה מציגה את כלל המוצרים/שירותים, מאותו סוג או מסוג דומה, המתפרסמים באתר, אלא את המוצרים/שירותים התואמים את הקטגוריה אשר נבחרה על ידי הגולש/משתמש בלבד.

5.6. תוצאות החיפוש והמחירים המוצגים באתר מוצגים על ידי מנגנון אוטומטי ממוחשב של האתר, ונמסרים על-ידי צדדים שלישיים ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של חוגחוג. הנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש ו/או השוואת מוצרים ו/או הצגת מחירים ו/או המקושרים על-ידי האתר, נערכים ומפותחים על ידי אנשים ו/או גופים עליהם אין לחוגחוג כל שליטה. מידע ונתונים אלה הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ואין לחוגחוג כל שליטה עליהם ו/או אחריות לתוכנם, לנכונותם או למהימנותם, לרבות לפרטים על אודות הצד השלישי, מהות ו/או איכות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידו, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי..

6. הסרה או הגבלה של תכנים באתר

6.1. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הינך מנוע מלפרסם באתר, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לשירותים המסופקים באתר.

6.2. חוגחוג רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או במגה טק ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

6.3. במידה שמצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת mega_tec@netvision.net.il .

7. הגבלת אחריות של חוגחוג  ומי מטעמה

7.1. חוגחוג אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ככל שיוצגו באתר ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.

כמו כן חוגחוג  אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו, ככל שיהיו באתר, (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.

7.2. חוגחוג  לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, ככל שיפורסמו, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר, במידה ותהיה אפשרות כאמור, במסגרת חוות דעת, המלצות, קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים וכיו"ב. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן חוגחוג אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

7.3. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי חוגחוג ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

7.4. כל עסקה שתעשה בעקבות, מודעה או מידע המתפרסמים באתר ככל שיתפרסמו כאלה או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי ככל שיהיו, לרבות האתרים המקושרים, אינה כוללת את חוגחוג כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. חוגחוג אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו חוגחוג  הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. חוגחוג איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. חוגחוג רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

7.5. היה וחוגחוג ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על חוגחוג ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על חוגחוג ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

7.6. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת חוגחוג ומדיוניותה ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חוגחוג בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

7.7. חוגחוג אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי חוגחוג או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצלה, חוגחוג או אצל מי מספקיה.

7.8. חוגחוג  רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חוגחוג בקשר לכך.

8. אבטחת מידע והגנה על פרטיות

8.1. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש").

8.2. חוגחוג רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן, רשאית חוגחוג לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים. הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי חוגחוג  תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי חוגחוג ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי חוגחוג ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.

8.3. חוגחוג אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), ואשר אינם בשליטתה של חוגחוג. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

8.4. חוגחוג תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית חוגחוג למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

8.5. חוגחוג מאבטחת את המידע המצוי באתר ו/או בהמלצות, באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין מגה טה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר או בהמלצות.

9. קבצי Cookie

9.1. "Cookie" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookieבכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה Cookie- ובו עושה חוגחוג שימוש הינו מוצפן, כך שרק חוגחוג יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

9.2. בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחוגחוג להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותך על פיו.

10. קניין רוחני

10.1. כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של חוגחוג ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של חוגחוג או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של חוגחוג. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחוגחוג  שמורים לחוגחוג. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של חוגחוג  בכתב ומראש. למען הסר ספק האמור בסעיף זה אינו חל על המידע שמפרסמים ספקי החוגים.

10.2. בעצם הרשמתך לאתר, כמשתמש, כאמור בתקנון זה, הינך מקנה לחוגחוג רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חוגחוג, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי חוגחוג בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחוגחוג את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

10.3. הינך, המשתמש מתחייב ומצהיר כי הינך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

11. שיפוי

הינך מתחייב לשפות את חוגחוג , עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.

12. הסכמה לתנאי השימוש באתר

12.1. חוגחוג  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

12.2. בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

12.2.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של חוגחוג  ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

12.2.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

12.2.3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש חוגחוג לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

12.2.4. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

12.2.5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

12.2.6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

12.2.7. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של חוגחוג .

12.2.8. שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

12.2.9. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

12.2.10. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

12.2.11. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

13. שונות

13.1. חוגחוג אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

13.2. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה - תנאי שימוש אלו יגברו.

13.3. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של חוגחוג להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

למען הסר ספק הכותרות מהוות אך ורק אמצעי עריכתי.

הרשמות אינטרנטיות לחוגים - החלטה כלכלית נטו